ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött, egyrészről mint:

Cégnév: DWG System Kft.
Cím: 1072 Budapest, Akácfa u.27-29.
Cégjegyzék szám: 01-09-993537
Adószám: 24165048-2-42
Ügyvezető: Dubányi Vilmos
Banksz.sz.: 11600006-00000000-60278379

mint Szállító továbbiakban Szállító,
másrészről,

Személy, vagy cégnév: ……………………………………………….
Cím: ……………………………………………….
Cégjegyzékszám/Személyiszám: ……………………………………………….
Adószám: ……………………………………………….
Név, vagy Megbízott: ……………………………………………….
Banksz.sz.: ……………………………………………….

mint, Megrendelő továbbiakban Megrendelő
között a mai napon és az alábbi feltételekkel:

1.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen szerződésben rögzített feltételekkel, egyedi írásbeli megrendelés útján megrendeli a Szállítótól a Szállító által forgalmazott ONEAN gyártmányú CARVER X, CARVER TWIN, vagy MANTA típusú szörfdeszkát, vagy annak tartozékainak szállítását, Szállító által Megrendelő részére megküldött egyedi árajánlat, …sz.onean_eszörf megnevezésű árajánlat alapján, a Szállító pedig vállalja, hogy a Megrendelő egyedi megrendelés.-(einek) jelen szerződésben foglaltak szerint eleget tesz. A megrendelt termékek vételára: Szállító által kidolgozott árajánlatban rögzített kedvezményes ár, mely
…………………….,-Ft+Áfa, azaz ……………….Forint + Áfa

2.

A szállítási szerződés a felek között jelen szerződés aláírásával egyidejűleg jön létre. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szállító által Megrendelő részére megküldött …sz_onean_eszörf árajánlat. (egyedi árajánlat)

3.

Szállító az eseti megrendelést a jelen szerződésnek, valamint az adott termékre vonatkozóan a felek között létrejött eseti szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak, illetve a vonatkozó szabványoknak megfelelően jogosult és köteles teljesíteni. Szállító a megrendelt terméket – amennyiben az áruból nincs raktárkészlet – az általa írásban visszaigazolt szállítási határidőn belül köteles a Megrendelőnek leszállítani.

4.

Az átadás-átvétel helye a Megrendelő által megadott, vagy meghatározott helyszín (Város, irányítószám, út/utcanév, ház/helyrajzi szám). A Szállító a termékeket csak szállítólevél cégszerű aláírása ellenében szolgáltatja ki a Megrendelő, vagy a Megrendelő képviselőjének részére. Szállító gondoskodik a termékek megfelelő csomagolásáról. A termékeket a Szállító a saját költségén köteles leszállítani. Szállító köteles a kiszállítás előtt 24 órával írásban, vagy szóban jelezni Megrendelő felé a megrendelt termék leszállításának napját (dátumát).

5.

A minőségvizsgálat helye a Szállítási hely a Megrendelő által meghatározott szállítási cím. A Megrendelő esetleges minőségi kifogását köteles a szállítólevélen rögzíteni, vagy legkésőbb a kifogásról való tudomásszerzését követő 48 órán belül írásban közölni a Szállítóval. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles az átvett termékeket a Szállító rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. A kifogás kivizsgálása érdekében a két Fél megállapodik, hogy a reklamáció tárgyát fényképpel, vagy videó felvétellel alátámasztják és a Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel.

6.

A felek a jelen szerződés tartama alatt és a megszűnését követő elszámolás során is kötelesek mindvégig szorosan együttműködni.
A Megrendelő képviseletében nyilatkozattételre (a Megrendelő, vagy Megrendelő által meghatározott, Megrendelő képviselője ki szállítólevelek aláírására jogosult személy.

A Szállító képviseletében nyilatkozattételre jogosult: Dubányi Vilmos.

7.

A Felek a szállítási szerződések teljesítése során felmerülő mindennemű kérdésről írásban kötelesek egymást tájékoztatni. Felek megállapodnak, hogy a szerződés megkötésére, és teljesítésére vonatkozó érvényes jognyilatkozatokat e-mail útján is megtehetik.

A Felek egymáshoz intézett nyilatkozatait (fizetési felszólítás, reklamáció, szállítási információk stb…) a Felek igazolt magán, vagy a cégjegyzékben bejegyzett mindenkori székhelyére címzett ajánlott postai küldemény feladásától számított öt nap elteltével, a másik féllel közöltnek kell tekinteni.

8.

A Megrendelő a termékek ellenértékét számla ellenében, forintos átutalás útján teljesíti.

Fizetési ütemezés:
50% – Előleg számla vagy Díjbekérő formájában, megrendeléskor 5 napos fizetési határidővel
50% – Helyszínre szállítás napját megelőzően, vagy átadás-átvétel napján, de azt megelőzően „azonnali” banki átutalással.

A számla kiállítását követően a fent rögzített fizetési határidővel a Megrendelő maradéktalanul köteles megfizetni Szállító részére kibocsátott számla alapján a vételi összeget. A számlázás megrendelés, illetve a szállítólevél alapján történik. Szállító köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében az átadáskor a termékekre vonatkozó útmutatásokat, garancia jegyeket, gépészeti termékekre vonatkozó minőségi igazolásokat a Megrendelő részére eredeti, vagy magyar nyelvű példányban átnyújtani.

9.

Késedelmes fizetés esetén a Szállító az alábbi jogkövetkezmények érvényesítésére jogosult:
9.1. A Ptk. 301/A.§-ban rögzített mértékű késedelmi kamat felszámítására,
9.2. A tartozások megfizetéséig mindennemű teljesítés felfüggesztésére,
9.3. Tulajdonjog fenntartásra.

10.

A Szállító által a Megrendelőnek leszállított minden termék, alkatrész, vagy tartozék mindaddig a Szállító tulajdonában marad, ameddig a Megrendelő a szállítási díjat maradéktalanul meg nem fizeti Szállító részére. A Szállító szerződéstől való elállása esetén fenntartja magának azt a jogot, hogy a szállítás előtti eredeti állapotot fenntartsa és a tulajdonát képező beszerelt, alkatrészeket, tartozékokat magának fenntartsa ebben egyetemben kiszerelje és elszállítsa. Szállítónak jogában áll tulajdonát külső jellel megkülönböztetni (tulajdonjog fenntartása), ezen jog mindennemű biztosítása Szállító részére Megrendelői kötelezettség, minden körülmény figyelembe vétele és betartása mellett.

11.

Felek jelen szerződést a Szállító által megküldött …sz.onean_eszörf megnevezésű árajánlat. (egyedi árajánlatban) foglaltak szerinti teljesítésének időszakára kötik. A Felek jelen szerződést 5 napos indokolt írásbeli felmondással megszüntethetik. Indokolt és írásbeli azonnali hatályú felmondásnak feltétele csak abban az esetben van, ha:
– a Megrendelő 5 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy
– ismétlődő és súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegő fél a szerződést írásbeli felszólításban tűzött határidőn belül nem teljesíti a szerződésben foglaltakat.

12.
A Szállító által forgalmazott, Onean gyártmányú termékekre vonatkozó garancia 2 év, a gyártói, egyben a Szállítói előírások, iránymutatások és karbantartások igazolt betartása mellett. A Megrendelő által igényelt és utólagosan megrendelt pótalkatrészek, vagy kiegészítő termékekre, -tartozékokra vonatkozó garancia 1 év.

13.

A jelen szerződést és annak esetleges mellékleteit a Felek egybehangzó akaratával és kizárólag írásban lehet módosítani. Jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyett, illetve a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

14.

Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 41.§-a alapján kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – megyei bíróság hatáskörébe tartozó per esetén – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik meg.

15.

Felek jelen szállítási szerződést, mint akaratukkal és mint mindenben megegyezőt, elfogadottnak és aláírásukkal igazoltan, hivatalosnak tekintik és ezúton elismerik.

Kelt.: Budapest, év. hó. nap.